Obchodné podmienky eshop marketstore.sk

Všeobecné ustanovenia

1.1.

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je RESTART agency s.r.o.

Poľná 2565/4A, 900 28, Ivanka pri Dunaji IČO : 36633518, DIČ : 2021933287

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 79126/B, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:
e-mail: info@restartagency.sk
telefón: +421 903 032 245
poštová adresa: RESTART agency s.r.o., Poľná 2565/4A, 900 28, Ivanka pri Dunaji

Bankové spojenie: SK88 8330 0000 0020 0051 2347 Fio banka

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3

1.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci podpisom objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté za účelom predaja tovaru z ponuky predávajúceho a jeho kúpy kupujúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný predávajúcim (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

1.3.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky rozdielne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.4.

Tovar uverejnený na stránkach eshopu predávajúceho alebo promovaný v iných materiáloch predávajúceho je bežne dodávaným tovarom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, postup pri objednávaní

2.1

Zákazník si môže cez e-shop marketstore.sk objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je nápis / tlačidlo "DO KOŠÍKA".

2.2

Po stlačení tlačidla "DO KOŠÍKA" sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou kupujúceho v eshope www.marketstore.sk, pri ktorej je zákazník povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak zákazník uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Pokiaľ bude pri registrácii zákazníkom vyslovený súhlas s informovaním o novinkách a zvýhodnených ponukách, môže spoločnosť RESTART agency s.r.o. registračné údaje použiť tiež na marketingovú aktivitu súvisiacu s jej činnosťou. Po registrácii bude každému zákazníkovi vytvorené osobné konto, ktorým sa bude pri nákupoch v eshope marketstore.sk identifikovať. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje spoločnosť RESTART agency s.r.o. odporúča zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť a zákazník bude jedinečne identifikovaný. Zároveň je v záujme každého zákazníka, aby si chránil prihlasovacie údaje, keďže ich poskytnutie inej osobe môže znamenať jej vystupovanie v eshope pod menom príslušného zákazníka.

2.3

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu, prípadne aj vynášku tovaru (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len "cena"), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, vrátane poskytnutia služby dodania, resp. dopravy, prípadne aj vynášky tovaru, alebo inštalácie a predvedenia tovaru (ďalej tieto služby len "sprievodné služby"). Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme RESTART agency s.r.o. , o čom bude zákazník informovaný e- mailovým oznámením o prijatí objednávky. Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu spotrebiteľa na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení spotrebiteľovej objednávky odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky (ďalej len "akceptovanie objednávky"), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru a poskytnutie sprievodných služieb za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok uvedených na stránke eshopu, v týchto Obchodných podmienkach a v Reklamačnom poriadku.

2.4

E-shop www.marketstore.sk umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave ich objednávok (najmä zaregistrovanie, prijatie, úhrada, expedovanie a pod.) po autorizácii ich prihlasovacími údajmi.

2.5

Lehota na uhradenie objednaného tovaru je 6 dní, po tomto termíne ich môže predajca uvoňiť do voľného predaja, v ním stanovenom termíne a objednávka bude automaticky zrušená.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.

Predávajúci je povinný

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky

doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad)


3.2.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj z dôvodu, že kupujúci nezaplatí na účet predávajúceho zálohu vo výške a v termíne podľa objednávky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný písomne alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 30 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na mieste uvedenom v objednávke,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  3. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
  4. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním písomne poverenej osoby.


4.2.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Dodacie a platobné podmienky

5.1.

Tovar je predávaný podľa fotografií, opisu, vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na stránkach eshopu.

5.2.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme v lehote uvedenej v objednávke alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.


5.4.

Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.


5.5.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho sú nezáväznými údajmi.
5.6.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené objednávke, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

5.7.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v objednávke kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú písomne splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného objednávke a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v objednávke je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu objednávky a dokladu o zaplatení kúpnej ceny tovaru a písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca alebo predávajúci vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

5.8.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Predávajúci akceptuje len písomne vyhotovaný záznam. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

5.9.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.


5.10.

Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

5.11.

Spôsoby platieb:

 • Platba v hotovosti, alebo bezkontaktne pri doručení kuriérom, prípadne na pošte, alebo výdajnom mieste
 • Platobnou kartou pri objednávaní tovaru / služieb cez platobné systémy
 • Platba na účet v lehote určenej v objednávke

Kúpna cena

6.1.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru / služby uvedenú v objednávke vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

6.2.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.


6.3.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v objednávke, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


6.5.

V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy pred zaplatením celej kúpnej ceny, zmluvné strany sa dohodli, že zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.

6.6.

V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a kupujúcemu z tohto dôvodu neodovzdať tovar pričom zaplatená záloha na kúpnu cenu sa započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu, ak v kúpnej zmluve nie je dohodnuté inak.


6.7.

Náklady spojené s montážou, vynáškou, predvedením nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.


6.8.

Všetky akcie sú platné do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

7.2.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

Postupy uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov zákazníkov

8.1

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom alebo na jeho obale viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite v lehote uvedenej v Reklamačnom poriadku po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

8.2

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov eshopu a v prípade rozporu medzi týmito VOP a Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok. Zákazník si môže právo na opravu vadného tovaru uplatniť v niektorom z autorizovaných servisov.

Pri uplatnení práva na opravu prinesie zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu). Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti eshopu za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu) doručí zákazník reklamovaný tovar, vrátane faktúry (prípade inej formy daňového dokladu) do sídla spoločnosti. Zákazník a spoločnosť RESTART agency s.r.o. sa môžu dohodnúť i na inom spôsobe odovzdania tovaru. Ak má zákazník záujem o takú dohodu, môže ju navrhnúť e-mailom na adrese info@restartagency.sk . Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade dodania elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči.

8.3

Spoločnosť RESTART agency s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (najmä chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli a pod.), zásahom do výrobku inou, ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. Spoločnosť RESTART agency s.r.o. rovnako nezodpovedá za vady elektronického obsahu. V tomto prípade za vady elektronického obsahu zodpovedá výrobca/poskytovateľ užívacích práv k elektronickému obsahu. Spoločnosť RESTART agency s.r.o. poskytne akúkoľvek nevyhnutú súčinnosť pri sprostredkovaní helpdesku pre zákazníka od tejto tretej osoby.

8.4

V prípade, že zákazník nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, zákazník má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci alebo určená osoba oprávnená posudzovať vady na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania zákazníkom, zákazník má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/); zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

8.5

Sťažnosti a podnety môže zákazník uplatniť osobne na ktoromkoľvek obchodnom mieste RESTART agency s.r.o. alebo na e-mailovej adrese info@restartagency.sk. Odpoveď mu bude odoslaná v závislosti od formy uplatnenej sťažnosti alebo podnetu do 30 dní od prijatia.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti RESTART agency s.r.o. s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke RESTART agency s.r.o.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 .

Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke eshopu. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 24.4.2020 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky.

10.2

Práva vznikajúce zákazníkovi z vadného plnenia a záručné podmienky sa riadia platnou právnou úpravou a platným Reklamačným poriadkom spoločnosti RESTART agency s.r.o., ktorý je dostupný na www.marketstore.sk. Vprípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Obchodných podmienok a ustanoveniami reklamačného poriadku, budú mať prednosť ustanovenia reklamačného poriadku.

RESTART agency s.r.o

prevádzkovateľ marketstore.sk


Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku
v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru.
Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.